Obchodná verejná súťaž

 Obec Zákopčie

 

                                                        v y h l a s u j e

podľa ust. § 9a ods. 9 v spojení s ust. § 9a ods. 1 písm. a) , ods. 2, 3 a  5 zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

                                            Obchodnú verejnú súťaž
s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce Zákopčie / resp. podávanie najvyššieho návrhu ceny za prenájom majetku obce:

- Nehnuteľná vec: časti pozemkov C-KN 444/1, 451 a 446 nachádzajúce sa na území obce Zákopčie, zapísané na LV č. 1122 kat. územia Zákopčie vo výmere 250 m2.
- Účel prenájmu: na svoje náklady a nebezpečenstvo postaviť štvorpodlažný bytový dom o pôdoryse od 210 m2 do 250 m2 s kompletnou technickou vybavenosťou (prípojka voda, kanál, plyn, elektrina, telekomunikácie, odstavné plochy, prístupová komunikácia).
- Situovanie bytového domu s označením číslo „1" je uvedené na podklade z katastrálnej mapy na nasledovnom obrázku.


mapa_bytovka_stred

Ďalšie informácie...
 

Štatistický úrad SR informuje

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie zisťovania o vzdelávaní dospelých (AES 2016), ktoré v tomto roku prebieha v členských štátoch Európskej únie na základe nariadenia Komisie (EÚ) č. 1175/2014 z 30. októbra 2014, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 o tvorbe a rozvoji štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania, pokiaľ ide o štatistiku o účasti dospelých na celoživotnom vzdelávaní. Zisťovanie je súčasťou systematickej tvorby štatistík o celoživotnom vzdelávaní obyvateľov Európskej únie. Výstupy zo zisťovania budú kľúčovým zdrojom údajov o úrovni vzdelanosti obyvateľstva a o faktoroch ovplyvňujúcich celoživotné vzdelávanie v krajinách EÚ. Budú zároveň predstavovať významný zdroj údajov a informácií potrebných pre medzinárodné porovnávanie a na analýzy stavu vo vzdelaní populácie na Slovensku.

Na Slovensku bude do zisťovania zaradených 5000 jednotlivcov v náhodne vybraných obciach, medzi ktorými sa nachádza aj naša obec.

Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 30. novembra 2016.

V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré im v rámci tohto zisťovania obyvatelia poskytnú, budú použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Za ochranu získaných dôverných údajov zodpovedá v plnej miere Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorý bude zverejňovať štatistické informácie z tohto zisťovania výlučne v anonymizovanej forme bez možnosti identifikácie respondenta.

 

Zber veľkoobjemového odpadu v obci

Dňa 27.9.2016 sa v obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu.
(Chladničky, práčky, televízory, koberce ...)
Odpad treba nachystať na zberné miesta.

Žiadame občanov, aby už po tomto termíne nevykladali veľkoobjemový odpad!

 

Oznam o prerušení distribúcie elektriny

Vážený odberateľ,

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme,

 

že v termíne od 3.10.2016 07:00 do 3.10.2016 19:30


bude prerušená distribúcia elektriny pre ČOM 7214385 (Zákopčie, Zákopčie), ČOM 7214379 (Zákopčie,Zákopčie) a ČOM 7331500 (Zákopčie 825, Zákopčie) z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

 

v termíne od 14.10.2016 07:00 do 14.10.2016 19:30

                od 18.10.2016 07:00 do 18.10.2016 19:30

 

 

bude prerušená distribúcia elektriny pre ČOM 7214385 (Zákopčie, Zákopčie) z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Ďalšie informácie...
 

Stravovanie v školskej jedálni

Školská jedáleň pri Základnej škole Zákopčie č. 957 ponúka možnosť pravidelného stravovania nielen žiakom našej školy, ale aj cudzím stravníkom.
Cena stravnej jednotky je 2,50 € s DPH. Výdaj obedov počas školského vyučovania v čase od 11.30 hod. - 12. 00 hod.
Odber je možný aj do vopred pripravených obedárov. Prihlásiť sa na stravu je možné u vedúcej ŠJ.
Ďalšie informácie o podmienkach stravovania Vám ochotne poskytneme na telefónnom čísle: 041/4344 126.
 

PREVENCIA KRÁDEŽÍ A PODVODOV NA SENIOROCH

Vážení občania, nakoľko bol v poslednom období zo strany polície zaznamenaný opäť zvýšený nárast trestnej činnosti „krádeží a podvodov spáchaných na senioroch, „ obracia sa Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline na širokú verejnosť s výzvou o zvýšenie obozretnosti seniorov, a to najmä v nasledovných prípadoch:

 

POZOR – Bez overenia dokladov a oprávnenia nevpúšťajte do svojich príbytkov alebo na svoje pozemky pracovníkov elektrární, plynární, domovej správy!
POZOR – Nepúšťajte do svojich príbytkov neznámych ľudí pod žiadnou zámienkou – podomových predajcov, ľudí s nevoľnosťou, ľudí s darčekmi pre Vás a iných!
POZOR – Nepožičiavajte peniaze ľuďom, ktorých dobre nepoznáte, väčšinou ide o podvodníkov!
POZOR – Vyvarujte sa vyberať peniaze a cennosti v prítomnosti neznámych osôb!
POZOR – Keď Vás kontaktuje neznámy človek, ktorý súrne z akéhokoľvek dôvodu (havária, operácia, výhra v lotérii, pomoc príbuznému a pod.) potrebuje finančnú hotovosť, okamžite kontaktujte políciu (158) alebo najbližšiu rodinu. Peniaze v žiadnom prípade nikomu neodovzdávajte!
POZOR – Bez konzultácie nepodpisujte dôležité dokumenty!
POZOR – Odmietnite bezdôvodne ponúkané odprevadenie do bydliska, do domu, do bytu alebo odvoz od ľudí, ktorých nepoznáte!

 

Páchatelia uvedenej trestnej činnosti si úmyselne tipujú obete, ktoré žijú osamote a majú vyšší vek, nakoľko predpokladajú, že seniori budú dôverčiví, empatickí, neopatrní a nepozorní. Páchatelia ich svojim konaním môžu pripraviť o celoživotné úspory alebo im môžu spôsobiť ublíženie na zdraví či smrť.

V prípade, že Vás kontaktujú osobne alebo telefonicky neznáme osoby a máte podozrenie, že sa jedná o podvodníkov, kontaktujte IHNEĎ políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo osobne na najbližšom útvare Policajného zboru.

                                                                                                                                                                              ĎAKUJEME.

 


Stránka 1 z 7

info_tabula

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionárny operačný program.

www.ropka.sk

V rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa v obci Zákopčie začalo s projektom „Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Zákopčie".

zak-foto-right

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!