Výstavba novej knižnice a informačného strediska

V našej obci sa začalo so stavebnými prácami na budove obecnej knižnice a informačného strediska, ktorá bude stáť na mieste, kde stál Flašíkov dom, ktorý v minulosti slúžil aj ako administratívna budova Jednotného roľníckeho družstva. Pozemok s nehnuteľnosťou daroval obci Fedor Flašík, ktorý bol vlastníkom.
Knižnica, turisticko - kultúrne a informačné stredisko bude poskytovať svoje služby širokému spektru návštevníkov a organizovať kultúrno – vzdelávacie podujatia, ponúkať predaj suvenírov, pohľadníc, máp, poskytovať propagačné materiály. V knižnici bude možnosť používať počítač a internet pre verejnosť. Nebude chýbať priestor na čítanie kníh a časopisov pre všetkých záujemcov a detský kútik, ktorý bude slúžiť deťom na kreslenie, spoločenské hry a kreatívnu tvorbu.
Termín ukončenia výstavby je naplánovaný do 30.9.2018.
 

Vznik obce

 355. výročie prvej písomnej zmienky o obci ZÁKOPČIE (1662 - 2017)


erb_za vlajka_Zakopcie

Počiatky trvalého osídlenia chotára terajšej obce kladieme do prvých desaťročí 17. stor., kedy si začali do tej doby voľne kočujúci valasi prebudovávať dočasné koliby, v ktorých sa zdržiavali len časť roka, na trvalé sídla. Prvý písomný záznam o obci sa objavuje pod názvom Zakopcsany v urbári (písomnosti obsahujúcej súpis pozemkového majetku a povinnosti poddaných) feudálneho panstva Strečno z roku 1662. Podľa urbára panstva Budatín z roku 1690 obec založil v roku 1661 palatín František Vešeléni, ktorý "dal kopce porobiť, zaujavše panom budatínskym poddaných od zámku Budatína a privlastnil k svému panství strečenskému od Liskového, Istebného až dolú po Hloužného Mathuša k Dunajovu, hore Rakovkú až na vrch Ochodnice, také vrchom k Blaškovej na Petranky, na vrch Ricku až na Stolečné Slezákové, odtud Dluhú až po Kysucu k Podvysokej. Za timi kopci učinil dedinu ze salaší neslušských vnove, která se menuje Zákopčie." Vznik obce bol aktom, ktorým sa spojilo do jedného administratívneho celku už v tej dobe existujúce samostatné drobné osídlenie voľne rozptýlené v chotári vymedzenom novej obci. Valasi sa v priestore neskoršej obce objavili už v prvých desaťročiach 16. storočia.

Ďalšie informácie...
 

Informácia o prejazdnosti cesty pod Strečnom

Informácia o zjazdnosti cesty I/18 v úseku pod hradom v katastri obce Strečno,
po ukončení realizácie projektu „sanácia skalného brala Strečno"

 

Dňom 16. októbra 2017 bude v predmetnom úseku cesty I/18 zabezpečovaná cestná doprava bez obmedzení. Predchádzajúce obmedzenie – obojsmerná doprava v dvoch zúžených jazdných pruhoch v šírke 2x3,00 m, rýchlosť 30 km/hod, bude k tomuto termínu zrušené!

 

 

                                               PhDr. Michal Lavrík v. r.
                                                          prednosta

 

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky "Oprava miestnych komunikácií v k. ú. Zákopčie"

                                                           Obec Zákopčie


 

V Zákopčí, dňa: 3.10.2017

 

 

                                                                  VÝZVA

 

na predloženie cenovej ponuky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác:

 

Oprava miestnych komunikácií v k.ú. Zákopčie“

 

 

 

 

1. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa :

 

Názov organizácie : Obec Zákopčie

Sídlo organizácie : Stred 824, 023 11 Zákopčie

IČO: 00314358

DIČ: 2020553337

Bankové spojenie: Prima banka

Číslo účtu : 5601025003/5600

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :

Meno a priezvisko: Ing. František Hažík

Č. tel.: 0911270159

e- mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

2. Druh zákazky:

Zákazka zadávaná podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bez využitia elektronického trhoviska

(ďalej len zákon o VO). Predpokladaná hodnota zákazky je 18 683,80 Eur bez DPH.

 

 

3. Názov zákazky:

 

„Oprava miestnych komunikácií v k.ú. Zákopčie“

 

 

4. Miesto realizácie:

 

Obec Zákopčie, miestna časť „u Stavinohov“

 

 

5. Čas trvania zmluvy (zákazky):

 

Predpokladaný začiatok: november 2017, najneskorší termín ukončenia: 30. november 2017

 

 

6. Opis zákazky:

 

Predmetom riešenia zákazky je:

            -    doplnenie, zrovnanie a zhutnenie drveného kameniva v hrúbke 50 mm.

            -    pokládka obaľovaného kameniva ABS v hrúbke 50 mm.

 

Záujemca predloží ocenený tzv. „slepý“ rozpočet, ktorý súčasťou výzvy.
Ďalšie informácie...
 

POZVÁNKA pre starých rodičov do MŠ

                               VÁŽENÍ STARÍ RODIČIA

 

                                Srdečne Vás pozývame

                           dňa 24.10.2017 o 9:30 hod.

                   na posedenie do našej materskej školy

                                    pri príležitosti:

 

           "Október - Mesiac úcty k starým rodičom"


           Pripravili sme si pre Vás pestrý kultúrny program

                         v podaní tých najmenších ...

                        darčeky i chutné občerstvenie.

 

              Na Vašu návštevu sa všetci veľmi tešíme!

 

 

                                                     kolektív zamestnancov a detí z MŠ

 

Otvorenie bakalárskeho štúdia na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši v akademickom roku 2018/2019

V akademickom roku 2018/2019 bude na Akadémii ozbrojených síl otvorené štúdium v štyroch akreditovaných trojročných denných bakalárskych študijných programoch a to: 1/ Bezpečnosť a obrana štátu (prijatých bude 42 študentov), 2/ Elektronické zbraňové systémy (prijatých bude 24 študentov), 3/ Vojenské spojovacie a informačné systémy (prijatých bude 40 študentov), 4/ Zbraňové systémy, zbrane a ich časti (prijatých bude 18 študentov). Po skončení bakalárskeho štúdia bude štúdium ďalej kontinuálne pokračovať denným dvojročným inžinierskym/magisterským štúdiom.
Štúdium je určené pre absolventov civilných stredných škôl ukončených maturitou, ktorí sa dňom nástupu na štúdium stanú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe. Horná veková hranica je 25 rokov.
Termín podania prihlášky je do 28.2.2018 (na jednej prihláške je možné uviesť viac študijných programov). Poplatok za prihlášku (prijímacie konanie) je 20 Eur.
Termín konania vedomostnej prijímacej skúšky pre všetky študijné programy je od 2. do 4. mája 2018. Vedomostnej skúšky sa zúčastnia všetci uchádzači o štúdium - bez ohľadu na dosiahnuté študijné výsledky na strednej škole.
Okrem vedomostnej prijímacej skúšky absolvuje každý uchádzač výberové konanie a to lekárske vyšetrenie, previerku psychickej spôsobilosti a previerku fyzickej zdatnosti.
Vedomostná prijímacia skúška bude vykonaná formou písomného testu z matematiky a anglického jazyka pre všetky študijné programy.
Predpokladaný počet uchádzačov: 800. Prijatých bude 124 uchádzačov na základe dosiahnutých výsledkov na prijímacích skúškach.
Prijatí študenti sa dňom nástupu na štúdium stávajú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe a patrí im služobný plat vo výške 50% hodnostného platu vojaka 2. stupňa. Zároveň je štúdium bezplatné. Bezplatné je aj ubytovanie a stravovanie počas štúdia. V prípade neúspešného ukončenia štúdia bude študent povinný uhradiť vynaložené náklady na materiálne a finančné zabezpečenie počas jeho štúdia.
Ďalšie informácie...
 


Stránka 1 z 10

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!