VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na zateplenie OÚ Zákopčie

                                                               Obec ZákopčieV Zákopčí dňa: 17.8.2017

 

 

                                                                     VÝZVA

na predloženie cenovej ponuky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác:

Obecný úrad Zákopčie – Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov“

 

 

  1. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa :

Názov organizácie : Obec Zákopčie

Sídlo organizácie : Stred 824, 023 11 Zákopčie

IČO: 00314358

DIČ: 2020553337

Bankové spojenie: Prima banka

Číslo účtu : 5601025003/5600

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :

Meno a priezvisko: Ing. František Hažík

Č. tel.: 0911270159

e- mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.         2. Druh zákazky:

             Zákazka zadávaná podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

             a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bez využitia elektronického trhoviska

             (ďalej len zákon o VO). Predpokladaná hodnota zákazky je 51 304,89 Eur bez DPH.


         3. Názov zákazky:

   „Obecný úrad Zákopčie – Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov“


4. Miesto realizácie:

   Obecný úrad v Zákopčí, Stred 824, 023 11 Zákopčie, okres Čadca


5. Čas trvania zmluvy (zákazky):

 

    Predpokladaný začiatok: september 2017, najneskorší termín ukončenia: október 2017
Posledná úprava Piatok, 18 August 2017 07:24 Ďalšie informácie...
 

Oznam pre nájomníkov hrobového miesta

Tí nájomníci, ktorým končí platnosť nájomného za hrobové miesta 31.12.2017, si prídu na Obecný úrad v Zákopčí (p. Kolosová) pre dodatok k Nájomnej zmluve o ponechaní hrobového miesta a zaplatiť nájomné na ďalších 10 rokov od 1.1.2018.

 

Povinnosti nájomcu:

Nájomca je povinný každú stavebnú úpravu hrobového miesta /napr. obruba, pomník, hrobka/ pred jej začatím oznámiť a realizovať len s písomným súhlasom správcu pohrebiska (OVPS Zákopčie). Na stránke obce si môžete stiahnúť "Žiadosť o povolenie na úpravu hrobového miesta", ktorú doručíte správcovi pohrebiska a ten Vám dá súhlas na úpravu.

 

Poučenie:

Po skončení úprav je nájomca hrobu povinný na svoje náklady terén upraviť a očistiť. Akékoľvek znečistenie alebo poškodenie cintorínskeho majetku, alebo iných hrobov ide na ťarchu nájomcu hrobového miesta. Stavebný odpad, ktorý vznikne v súvislosti s výkonom úprav hrobového miesta je povinný nájomca bezodkladne vyviesť z areálu cintorína na vlastné náklady. Je vyslovene zakázané likvidovať stavebný odpad odpratávaním do kontajnerov nachádzajúcich sa v areáli cintorína.

Posledná úprava Streda, 14 Jún 2017 11:34
 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ

 

                                       Obec Zákopčie                                    

 

podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

                                     v y h l a s u j e

 

               výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

 

                         Materskej školy, Zákopčie 888                      

 

 

 

  • Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky (podľa § 6, § 7 a § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch)

  • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované na druh a typ školy ( pre materské školy) podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

  • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.,

  • vykonanie I. atestácie alebo jej náhrady podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z..
Posledná úprava Piatok, 21 Júl 2017 09:24 Ďalšie informácie...
 

Oznam pre čitateľov

Od januára sa vyberá poplatok za kalendárny rok 2017.

Deti do 15 rokov 0,70 eur, deti od 15 rokov a dospelí 1,40 eur, dôchodcovia 0,70 eur.

Žiadame všetkých čitateľov, ktorí dlhodobo nevracajú knihy, aby tak urobili čo najskôr.

Posledná úprava Piatok, 09 December 2016 11:16
 

Informácia o prejazdnosti cesty pod hradom Strečno

Po odvolaní mimoriadnej situácie v obci Strečno bude dňa 29. 07. 2017 od 12:00 hod.

p r e j a z d n á   cesta I/18 v Strečnianskej úžine.

 

 

Keďže naďalej budú pokračovať sanačné práce na skalnom brale podľa pôvodného projektu „Sanácia skalného brala" bude dopravným značením obmedzená doprava priamo pod hradom Strečno v dĺžke 40 m nasledovne:

 

- obojsmerná doprava v dvoch zúžených jazdných pruhoch v šírke 2 x 3,00 m, rýchlosť
30 km/hod - s termínom do odvolania.

 

Pri prejazde týmto úsekom cesty odporúčame rešpektovať obmedzenie rýchlosti
na 30 km/hod. v súvislosti so zúženým profilom jazdných pruhov s cieľom dodržiavania bezpečnosti v cestnej premávke.

 

 


                                                                 PhDr. Michal Lavrík
                                                                     prednosta, v. r.

Posledná úprava Pondelok, 31 Júl 2017 07:19
 


Stránka 1 z 10

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!