Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ

 

                                       Obec Zákopčie                                    

 

podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

                                     v y h l a s u j e

 

               výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

 

                         Materskej školy, Zákopčie 888                      

 

 

 

 • Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky (podľa § 6, § 7 a § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch)

 • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované na druh a typ školy ( pre materské školy) podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.,

 • vykonanie I. atestácie alebo jej náhrady podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z..
 • Iné kritériá a požiadavky:

 • osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z.,

 • zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z.,

 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 317/2009 Z. z.,

 • orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania,

 • základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky,

 • znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva - riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces a pod.),

 • základy práce s počítačom a schopnosť používať internet,

 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,

 • predloženie písomného návrhu koncepcie riadenia a rozvoja MŠ Zákopčie 888 (podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.),

 • dobré výsledky dosahované v odbornej práci - napr. metodická práca, publikovanie, úspešne zrealizované projekty z oblasti výchovy a vzdelávania a pod. (potrebné zdokladovať),

 • referencie z predchádzajúcej praxe,

 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,

 • vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu.

 

 • Zoznam požadovaných dokladov

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,

 • doklady o vzdelaní (overené kópie),

 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,

 • štruktúrovaný profesijný životopis (prípadne doplnený o doklad o absolvovaní ďalšieho vzdelávania, publikačnú činnosť, súpis realizovaných projektov aj s odkazom na referenčnú osobu),

 • písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja materskej školy,

 • výpis registra trestov (nie starší ako tri mesiace),

 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,

 • ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady,

 • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.,

 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.

 

 • Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

 • Žiadosť (prihlášku) a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť:

do 11. augusta 2017 do 15:00 hod.

 • na adresu zriaďovateľa: Obec Zákopčie, Obecný úrad, Stred 824, 023 11 Zákopčie

 • v zalepenej obálke, označenej heslom „VK – riaditeľ MŠ - NEOTVÁRAŤ„ a s uvedením odosielateľa.

 • Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.

 • Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania písomne.

 • Ďalšie informácie: Obec Zákopčie: 041/43 44 139

                                                               e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Zákopčie 21. 07. 2017                                                               Ing. František Hažík, v. r.

                                                                                                                      starosta obce

 

Posledná úprava Piatok, 21 Júl 2017 09:24  

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!