VÝZVA na predloženie cenovej ponuky "Oprava miestnych komunikácií v k. ú. Zákopčie"

                                                           Obec Zákopčie


 

V Zákopčí, dňa: 3.10.2017

 

 

                                                                  VÝZVA

 

na predloženie cenovej ponuky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác:

 

Oprava miestnych komunikácií v k.ú. Zákopčie“

 

 

 

 

1. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa :

 

Názov organizácie : Obec Zákopčie

Sídlo organizácie : Stred 824, 023 11 Zákopčie

IČO: 00314358

DIČ: 2020553337

Bankové spojenie: Prima banka

Číslo účtu : 5601025003/5600

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :

Meno a priezvisko: Ing. František Hažík

Č. tel.: 0911270159

e- mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

2. Druh zákazky:

Zákazka zadávaná podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bez využitia elektronického trhoviska

(ďalej len zákon o VO). Predpokladaná hodnota zákazky je 18 683,80 Eur bez DPH.

 

 

3. Názov zákazky:

 

„Oprava miestnych komunikácií v k.ú. Zákopčie“

 

 

4. Miesto realizácie:

 

Obec Zákopčie, miestna časť „u Stavinohov“

 

 

5. Čas trvania zmluvy (zákazky):

 

Predpokladaný začiatok: november 2017, najneskorší termín ukončenia: 30. november 2017

 

 

6. Opis zákazky:

 

Predmetom riešenia zákazky je:

            -    doplnenie, zrovnanie a zhutnenie drveného kameniva v hrúbke 50 mm.

            -    pokládka obaľovaného kameniva ABS v hrúbke 50 mm.

 

Záujemca predloží ocenený tzv. „slepý“ rozpočet, ktorý súčasťou výzvy.

 

 

 

 

7. Rozsah predmetu zákazky:

 

Podľa spracovaného výkazu výmer bez jednotkových cien, ktorý je súčasťou výzvy.

 

 

8. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:

 

Nie, verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predmet obstarávania.

 

 

9. Možnosť predloženie variantných riešení:

 

Nepovoľuje sa.

 

 

10. Podmienky financovania a platobné podmienky:

 

Predmet zákazky bude spolufinancovaný LESY Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica a Obcou Zákopčie. Dodávateľ po ukončení prác a prevzatí zákazky objednávateľom (verejným obstarávateľom) vystaví faktúry vo výške 100%. Preddavky verejný obstarávateľ neposkytuje.

 

 

11. Podmienky účasti uchádzačov:

 

  • Osobné postavenie – Výpis z obchodného alebo živnostenského registra, oprávnenie uskutočňovať stavebné práce – iba víťazný uchádzač.

  • Víťazný záujemca/uchádzač môže predložiť aj doklad o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov vedeným na Úrade pre verejné obstarávanie

  • Predloženie cenovej ponuky a návrh zmluvy

 

 

12. Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:

 

Uchádzač splní podmienky účasti predložením cenovej ponuky a zmluvy o dielo požadovanej vo výzve.

 

 

13. Označenie, či realizovanie diela je podmienené osobitným povolením (napr. licenciou, autorizáciou a pod.)

 

Nie.

 

 

14. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za plnenie:

 

Nie.

 

 

15. Obhliadka miesta realizácie diela:

 

Obhliadka miesta realizácie diela nie je povinná, ale ju doporučujeme a možno ju dojednať so starostom obce.

 

 

16. Lehota na predkladanie ponúk:

 

Do 16.10.2017 do 10:00 hod. osobne alebo poštou v uzatvorenej obálke na adresu Obecný úrad Zákopčie, Stred 824, 02311 Zákopčie s nasledovnými údajmi:

 

           -   Názov (obchodné meno) a sídlo uchádzača

           -   Adresa verejného obstarávateľa

           -   Názov zákazky

           -   Obálku označiť heslom: „Súťaž – neotvárať“ 

 

17. Kritéria vyhodnotenia ponúk:

 

Kritérium:

Najnižšia cena vrátane DPH.

 

 

18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

 

  • Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa, resp. prekročia predpokladanú hodnotu zákazky.

  • Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku alebo českom jazyku a doručené v písomnej forme.

  • Zmluva s víťazným uchádzačom bude podpísaná iba v tom prípade, ak verejnému obstarávateľovi bude schválená žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na hore uvedenú zákazku.

  • Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

 

                                                                                 Ing. František Hažík

                                                                                        starosta obce

 

Príloha:

  1. Projektová dokumentácia a Ponukový „slepý“ rozpočet na CD nosiči

Posledná úprava Streda, 04 Október 2017 06:29  

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!