Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Zákopčie


Zákopčie 4.12.2017

 

                                                               Pozvánka


V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

                                     dňa 15. 12. 2017 /piatok/ o  09:00 hodine
                                             v zasadačke obecného úradu

 


Program zasadania:
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, schválenie navrhovateľov a overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia  uznesení z posledného zasadnutia OZ
3. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej uzávierky, vystúpenie audítorky Ing. Márie Kasmanovej
4. Žiadosť Základnej školy Zákopčie č. 957 o dofinancovanie originálnych kompetencií
5. Žiadosť Základnej školy Zákopčie č. 957 o schválenie výšky príspevku na stravné
6. Žiadosť Základnej školy Zákopčie č. 957 o schválenie režijného príspevku na stravné
7. Žiadosť Základnej školy Zákopčie č. 957 o schválenie navýšenia platieb,
VZN obce Zákopčie č. 1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a na žiaka školského zariadenia na území obce Zákopčie, Príloha č. 1 pre rok 2017 – doplatok
8. VZN obce Zákopčie č. 1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a na žiaka školského zariadenia na území obce Zákopčie, Príloha č. 1 pre rok 2018
9. Rozpočet OVPS na rok 2018
10. Rozpočet Obce Zákopčie na rok 2018
11. Schválenie podkladov súvisiacich s  výstavbou bytového domu 15 b. j. v obci Zákopčie Stred na parcelách CKN 446/1, 444/1, 451.
12. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovy a vzdelávania Materskej školy, Zákopčie č. 888, za školský rok 2016/2017
13. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017 ZŠ Zákopčie
14. Žiadosť p. Ladislava Strýčka o odpredaj obecného pozemku č. CKN 508/125 a 508/126 vo výmere 74 m2
15. Predĺženie nájmu časti priestoru budovy Stred 838 Zákopčie pre žiadateľa Kaderníctvo Erika, Erika Valariková, Stred 41 Zákopčie
16. Rôzne, diskusia
17. Záver

 

 

 

                                                                  Ing. František Hažík
                                                                       starosta obce

Posledná úprava Streda, 06 December 2017 07:01  

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!