VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na zateplenie OÚ Zákopčie

                                                               Obec ZákopčieV Zákopčí dňa: 17.8.2017

 

 

                                                                     VÝZVA

na predloženie cenovej ponuky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác:

Obecný úrad Zákopčie – Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov“

 

 

  1. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa :

Názov organizácie : Obec Zákopčie

Sídlo organizácie : Stred 824, 023 11 Zákopčie

IČO: 00314358

DIČ: 2020553337

Bankové spojenie: Prima banka

Číslo účtu : 5601025003/5600

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :

Meno a priezvisko: Ing. František Hažík

Č. tel.: 0911270159

e- mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.         2. Druh zákazky:

             Zákazka zadávaná podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

             a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bez využitia elektronického trhoviska

             (ďalej len zákon o VO). Predpokladaná hodnota zákazky je 51 304,89 Eur bez DPH.


         3. Názov zákazky:

   „Obecný úrad Zákopčie – Zvyšovanie energetickej účinnosti verejných budov“


4. Miesto realizácie:

   Obecný úrad v Zákopčí, Stred 824, 023 11 Zákopčie, okres Čadca


5. Čas trvania zmluvy (zákazky):

 

    Predpokladaný začiatok: september 2017, najneskorší termín ukončenia: október 2017
Ďalšie informácie...
 

VII. ročník futbalového turnaja O putovný pohár Fedora Flašíka

V nedeľu 30. júla 2017 sa konal v obci Zákopčie už VII. ročník futbalového turnaja O putovný pohár Fedora Flašíka. Podujatie otvoril starosta obce Zákopčie Ing. František Hažík a predseda TJ Slávia Zákopčie Ing. Martin Čulák. O putovný pohár hrali štyri družstvá: TJ Slávia Zákopčie, FK Slávia Staškov, FK Polom Raková a TJ Kysučan Ochodnica. Víťazom sa stalo mužstvo TJ Slávia Zákopčie.

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ

 

                                       Obec Zákopčie                                    

 

podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

                                     v y h l a s u j e

 

               výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

 

                         Materskej školy, Zákopčie 888                      

 

 

 

  • Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky (podľa § 6, § 7 a § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch)

  • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované na druh a typ školy ( pre materské školy) podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

  • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.,

  • vykonanie I. atestácie alebo jej náhrady podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z..
Ďalšie informácie...
 

Informácia o prejazdnosti cesty pod hradom Strečno

Po odvolaní mimoriadnej situácie v obci Strečno bude dňa 29. 07. 2017 od 12:00 hod.

p r e j a z d n á   cesta I/18 v Strečnianskej úžine.

 

 

Keďže naďalej budú pokračovať sanačné práce na skalnom brale podľa pôvodného projektu „Sanácia skalného brala" bude dopravným značením obmedzená doprava priamo pod hradom Strečno v dĺžke 40 m nasledovne:

 

- obojsmerná doprava v dvoch zúžených jazdných pruhoch v šírke 2 x 3,00 m, rýchlosť
30 km/hod - s termínom do odvolania.

 

Pri prejazde týmto úsekom cesty odporúčame rešpektovať obmedzenie rýchlosti
na 30 km/hod. v súvislosti so zúženým profilom jazdných pruhov s cieľom dodržiavania bezpečnosti v cestnej premávke.

 

 


                                                                 PhDr. Michal Lavrík
                                                                     prednosta, v. r.

 

OFFROAD

Obyvateľ našej obce, Ladislav Mravec sa naplno venuje svojmu koníčku OFFROADU od roku 2012, čomu nasvedčuje aj to, že už získal niekoľko ocenení. Minulý rok sa zúčastnil všetkých závodov na Slovensku a v Čechách, kde získal titul majstra Slovenska v Offroad trial vo svojej soft triede za rok 2016. Tento rok sa umiestnil tri krát na 1. mieste a raz sa umiestnil na 2. mieste a snaží sa obhájiť titul.

K získanému titulu mu blahoželáme.

 

 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

                                    Informácie pre voliča

 

                                                   I

                              Dátum a čas konania volieb

            Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

 

             v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

 

                                                 II

                                         Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja") a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je
  zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
  výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

 

                                              III

                                 Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

 výkon trestu odňatia slobody,
 právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
Ďalšie informácie...
 


Stránka 1 z 10

info_tabula

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionárny operačný program.

www.ropka.sk

V rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa v obci Zákopčie začalo s projektom „Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Zákopčie".

zak-foto-right


PARTNERI:


KONFERENČNÉ STOLIČKYKysuce_Z


geosense 

 

logo_geodeticca

logo_les

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!