Oznam pre pacientov

MUDr. Margaréta Drexlerová oznamuje svojim pacientom, že od pondelka 24.7.2017 do 14.8.2017 nebude ordinovať.

Zastupovať bude MUDr. Janka Krasňanová v Rakovej.

 

Vznik obce

 355. výročie prvej písomnej zmienky o obci ZÁKOPČIE (1662 - 2017)


erb_za vlajka_Zakopcie

Počiatky trvalého osídlenia chotára terajšej obce kladieme do prvých desaťročí 17. stor., kedy si začali do tej doby voľne kočujúci valasi prebudovávať dočasné koliby, v ktorých sa zdržiavali len časť roka, na trvalé sídla. Prvý písomný záznam o obci sa objavuje pod názvom Zakopcsany v urbári (písomnosti obsahujúcej súpis pozemkového majetku a povinnosti poddaných) feudálneho panstva Strečno z roku 1662. Podľa urbára panstva Budatín z roku 1690 obec založil v roku 1661 palatín František Vešeléni, ktorý "dal kopce porobiť, zaujavše panom budatínskym poddaných od zámku Budatína a privlastnil k svému panství strečenskému od Liskového, Istebného až dolú po Hloužného Mathuša k Dunajovu, hore Rakovkú až na vrch Ochodnice, také vrchom k Blaškovej na Petranky, na vrch Ricku až na Stolečné Slezákové, odtud Dluhú až po Kysucu k Podvysokej. Za timi kopci učinil dedinu ze salaší neslušských vnove, která se menuje Zákopčie." Vznik obce bol aktom, ktorým sa spojilo do jedného administratívneho celku už v tej dobe existujúce samostatné drobné osídlenie voľne rozptýlené v chotári vymedzenom novej obci. Valasi sa v priestore neskoršej obce objavili už v prvých desaťročiach 16. storočia.

Ďalšie informácie...
 

Pozvánka na VII. ročník futbalového turnaja O putovný pohár Fedora Flašíka

                             TJ Slávia Zákopčie

 

                          Vás srdečne pozýva na

 

                  VII. ročník futbalového turnaja 

                 O putovný pohár Fedora Flašíka

 


Kedy: 30.7.2017 o 10:00 hod.

Kde: futbalové ihrisko pri ZŠ ZákopčieTurnaja sa zúčastnia:

TJ Kysučan Ochodnica

TJ Slávia Staškov

FK Polom Raková

TJ Slávia ZákopčiePripravené je bohaté občerstvenie a výborný guláš.

Príďte povzbudiť futbalistov.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

 

Turnaj podporil OÚ Zákopčie.

 

 

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ

 

                                       Obec Zákopčie                                    

 

podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

                                     v y h l a s u j e

 

               výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

 

                         Materskej školy, Zákopčie 888                      

 

 

 

  • Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky (podľa § 6, § 7 a § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch)

  • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované na druh a typ školy ( pre materské školy) podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

  • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.,

  • vykonanie I. atestácie alebo jej náhrady podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z..
Ďalšie informácie...
 

Informácia o prejazdnosti cesty pod Strečnom

Urgentná informácia pre motoristickú verejnosť o zjazdnosti cesty I/18 v  Strečnianskej úžine

 

Na základe vyhodnotenia kritickej geotechnickej situácie u skalného bloku v nesanovanej časti skalného brala v obci Strečno pod hradom nad cestou I/18, obec Strečno v súlade s § 15 ods. 1 písm. j) zákona č. 42/1994 Z. z., vyhlási na území obce „Mimoriadnu situáciu". V rámci ustanovenia režimu života za účelom ochrany života, zdravia a majetku, bude dňom 16. júla 2017 od 08:00 hod. realizovaná úplná uzávierka cesty I/18 v Strečnianskej úžine až do odvolania (predpoklad doby úplnej uzávierky – do 30. júla 2017).

 

Cesta I/18 bude uzavretá v smere od Žiliny pred parkoviskom pod hradom Strečno a v smere od Vrútok za Dubnou skalou v mieste obojstranného parkovania.

 

Motoristická verejnosť bude počas úplnej uzávierky využívať obchádzkové trasy označené dopravným značením. Zákaz využívania cesty I/18 pod hradom Strečno platí i pre chodcov a cyklistov!

 

Na miestach uzavretia cesty počas uzávierky bude nepretržite hliadkovať hliadka PZ SR.

 


                                                                 PhDr. Michal Lavrík
                                                                     prednosta, v. r.

 

Očkovanie psov

O z n a m   

 

Obec Zákopčie oznamuje, že očkovanie psov proti besnote sa uskutoční :

 

                             27. júla 2017 , t. j. štvrtok

 

 

od 8:00 - u Holých

     8:30 - u Kordišov

     8:50 - pri kostole

     9:10 - u Fľašíka

     9:40 - u Hrošov

   10:00 - u Tarabov

   10:20 - u Rulcov

   10:45 - u Kľukov

   11:00 - u Baľaľov

   11:30 - u Polievkov

 

Poplatok vo výške 5 eur bude vyberaný na mieste očkovania MVDr. Hadrabom.

 


Stránka 1 z 10

info_tabula

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionárny operačný program.

www.ropka.sk

V rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa v obci Zákopčie začalo s projektom „Revitalizácia verejných priestranstiev centra obce Zákopčie".

zak-foto-right

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!